Ochrona danych - RODO, DODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Zawierciu:

  • adres: ul. Kasprowicza 9, 42-400 Zawiercie

 

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP:

  • nadkom. Edyta Koczur
  • adres: ul. Kasprowicza 9, 42-400 Zawiercie
  • e-mail: iod@zawiercie.ka.policja.gov.pl,
  • tel. 47 853 52 16

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu

  • W KPP w Zawierciu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.